Polityka prywatności

Twoje Dane Osobowe - klauzula informacyjna

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO”), to jest w ramach wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z zakupioną imprezą turystyczną.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży SOL-TOURS Tamara Wysłocka-Bobko z siedzibą w Krakowie ul. św. Marka 11a.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, a następnie realizacji usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonywania innych czynności związanych z działalnością BP SOL-TOURS (np. przygotowanie oferty).

 • Podanie danych jest warunkiem do dokonania rezerwacji, bez ich podania rezerwacja nie może być przyjęta.

 • odbiorcy: Biuro Podróży SOL-TOURS Tamara Wysłocka-Bobko jako Organizator Turystyki, biuro agencyjne, w którym zawarto umowę oraz podmioty biorące udział w realizacji usługi turystycznej (linie lotnicze, hotele, przewoźnicy), firmy kurierskie, które będą dostarczać przesyłki, procesorzy w związku ze zleconymi przez BP SOL-TOURS działaniami realizowanymi w jego imieniu, inne podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa

 • jeśli impreza turystyczna organizowana będzie na terenie państwa trzeciego (poza UE) dane osobowe mogą być (w zależności od przepisów wjazdowych danego państwa) udostępnione służbom granicznym, placówkom konsularnym i innym podmiotom biorącym udział w realizacji usługi (hotel, linie lotnicze itp.).

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, a od dnia 01.07.2018 r. – 3 lata. W przypadku Danych Osobowych zawartych w dokumentach księgowych, będą one przechowywane przez 5 lat, zgodnie z wymogami dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Okres przetwarzania określany jest przepisami prawa, które obligują BP SOL-TOURS do przetwarzania danych przez określony czas.

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 • Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy i realizację usługi.

 • Pani/Pana dane nie będą podlegały działaniom marketingowym.